حقوق مسافران

شرکت مسافربری گیتی پیما

حقوق مسافران

اگر قصد سفر اتوبوسی را دارید قبل از حرکت لازم است با حقوق خود به عنوان مسافر آشنایی پیدا کنید. درادامه حقوق مسافر را ذکر خواهیم کرد.

مسافرین محترم، بلیط به منزلۀ قراردادی است میان مسافر و شرکت بنابراین برای برخورداری از حقوق خویش لازم به ذکر است برای تمامی سفر های خود بلیط تهیه نمائید، چرا که در صورت وجود مشکل در سفر شرکت جوابگوی مسافرین بدون بلیط نمی باشد.

از جمله حقوق مسافر عبارتست از:
در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید. 
در صورت انصراف مسافر از سفر کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ 50% بهای بلیط به او تعلق می گیرد.
در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد. 
توشۀ همراه مسافر (فقط ساک و چمدان) به میزان 20 کیلو گرم برای هر نفر رایگان و مازاد بر آن بر مبنای 2/5 درصد نرخ بلیط برای هر کیلو بار اضافه محاسبه می گردد . 
سایر حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم میتوانند با مراجعه به آن از کلیه حقوق خود مطلع شوند.